Leasing finansowy

Funkcje leasingu finansowego

    Leasing finansowy (kapitałowy) jest również popularnym, choć mniej niż operacyjny, rodzajem leasingu wśród potencjalnych klientów zainteresowanych leasingiem samochodu. Umowa leasingu kapitałowego jest w swej treści zbliżona do umowy kredytowej. Charakterystyczną cechą leasingu kapitałowego jest fakt, że ewidencyjnie, przez cały okres trwania umowy leasingu, przedmiot umowy traktowany jest jako własność korzystającego, czyli leasingobiorcy (nie dotyczy to własności w sensie kodeksowym tylko rachunkowym). W umowie leasingu finansowego przeniesienie własności nie jest opcją, z której można skorzystać bądź nie. Własności przedmiotu leasingu przechodzi na leasingobiorcę z chwila zapłaty ostatniej płatności przewidzianej w umowie.Skutkiem takiego stanu rzeczy jest sposób ewidencji i zarachowania wydatków związanych z leasingiem. Amortyzacji środka trwałego dokonuje korzystający, finansujący wystawia faktury na raty czynszu leasingowego zawierające kwoty rozbite na ratę kapitałową i odsetkową. Jeśli takiego rozbicia nie ma, wyznacza się je biorąc pod uwagę wartość początkową środka trwałego i czas trwania umowy.

    Czas trwania leasingu kapitałowego jest z reguły zbliżony do okresu zużycia rzeczy lub czasu trwania odliczeń amortyzacyjnych. Transakcje leasingu finansowego są zawierane najczęściej na okres oznaczony (basic term lease), zbliżony do jego gospodarczej używalności (life-of-product lease). Okresem tym jest czas, przez jaki powinna istnieć realna możliwość korzystania z danego dobra inwestycyjnego (w sensie gospodarczym i technicznym) i czerpania z niego oczekiwanych pożytków. Jednocześnie leasingobiorca ma zagwarantowane prawo do zakupu przedmiotu leasingu w momencie wygaśnięcia umowy. Opcja zakupu, w której przejawiają się cechy trwałości leasingu, gwarantuje leasingobiorcy możliwość nieodpłatnego przejęcia lub nabycia przedmiotu leasingu za wcześniej ustaloną cenę (zwykle symboliczną) po wygaśnięciu terminu umowy

 

Opcja zakupu może być określona w formie:

–  umowy stanowczej, zamierzonej z zastrzeżeniem terminu i warunków związanych z uiszczeniem opłat leasingowych i ceny nabycia przedmiotu leasingu,

–  umowy przedwstępnej, odpowiadającej wymogom, od których zależy ważność tak zwanej umowy przyrzeczonej. Wówczas umowa przedwstępna – jeśli zajdzie taka konieczność – stanowi podstawę do sądowego wyegzekwowania umowy stanowczej.

    Korzystający w koszt uzyskania przychodu zalicza comiesięczne odpisy amortyzacyjne i część raty dotyczącą odsetek, co różni leasing finansowy od operacyjnego, gdzie raty leasingowe są w całości kosztem. Finansujący do przychodu zalicza wyłącznie część dotyczącą odsetek oraz, w momencie zakończenia umowy, dochód ze sprzedaży środka trwałego.

Skutki podatkowe po zakończeniu umowy leasingu kapitałowego:

1)    Jeżeli po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingodawca przenosi na leasingobiorcę (sprzedaje) własność przedmiotu umowy leasingu, to: u leasingodawcy wynik (dochód) ustala się w sposób następujący:

  1. a) przychodem ze sprzedaży jest cena określona w umowie, nawet gdy odbiega od wartości rynkowej, a więc ustalona dowolnie przez strony
  2. b) kosztem uzyskania przychodu jest wyłącznie nie spłacona (w ratach kapitałowych) wartość przedmiotu umowy.

    W praktyce większość tego typu umów zawieranych jest z kalkulacją spłaty całego kapitału. W takim przypadku nie wystąpią koszty uzyskania przychodu a przychód leasingodawcy będzie równy dochodowi z tej transakcji.

2)    Jeżeli po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingodawca przenosi na osobę trzecią własność przedmiotu umowy, a leasingobiorcy wypłaca uzgodnioną kwotę, to:

  1. a) przychodem leasingobiorcy jest otrzymana z tego tytułu od leasingodawcy kwota,
  2. b) kosztem leasingodawcy jest wypłacona leasingobiorcy kwota oraz nie spłacona (w ratach kapitałowych) wartość przedmiotu umowy.

3)    Jeżeli po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingodawca oddaje do dalszego używania przedmiot umowy leasingu to opłaty ustalone w umowie są:

  1. a) u leasingobiorcy – kosztem uzyskania przychodu,
  2. b) u leasingodawcy – przychodem.

Główne cechy leasingu kapitałowego:

–  Przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy,

–  Amortyzacja jest dokonywana przez leasingobiorcę,

–  Możliwe jest zagwarantowanie na piśmie przeniesienia tytułu własności na leasingobiorcę po zakończeniu umowy,

–  VAT w całości jest płatny przez klienta przy zakupie,

– Stosowany przy zakupie auta na podstawie faktury vat marża,

Pozyskanie środka trwałego na zasadach i po kosztach zbliżonych do kredytu bez konieczności angażowania środków własnych na poziomie wymaganym przy kredycie.

Back to top